ประกาศรับสมัครนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ชั้นอนุบาล 1 – รับเด็กเกิดตั้งแต่  1  มกราคม 2560 ถึง 16 พฤษภาคม  2561
***พร้อมประวัติการฉีดวัคซีน***

ชั้นอนุบาล 2 – รับเด็กเกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   – รับเด็กเกิดตั้งแต่ 1  มกราคม  2558 ถึง 16 พฤษภาคม  2559

**** เอกสารที่ต้องนำมาสมัคร ****  (นักเรียนชั้นอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ 1)

  • สำเนาใบสูติบัตรของนักเรียน
  • สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน
  • สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา,มารดา
  • สำเนาบัตรประชาชนบิดา,มารดา ของเด็ก

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 -6 

****  เอกสารที่ต้องนำมาสมัคร **** (นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6)

  • เอกสารผลการเรียนทางโรงเรียนเดิม
  • สำเนาใบสูติบัตรของนักเรียน
  • สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน
  • สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน
  • สำเนาบัตรประชาชนบิดา,มารดา

***รับสมัครทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ***
เอกสารการสมัครทุกชนิด ถ่ายเอกสารอย่างละ 2 ชุด ให้กับทางโรงเรียน
สมัครได้ที่ โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส
โทร. 02-585-0627

*** วันสมัครให้นำเด็กมาด้วยนะคะ ***