ประกาศ

แนะนำช่องทางการเรียนออนไลน์

ช่องทางการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส สำนักงานเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ดำเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดย เตรียมความพร้อม ระยะที่ 1 ทำความเข้าใจ และสำรวจความพร้อมของผู้ปกครอง นักเรียน และครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เตรียมความพร้อม ระยะที่ 2 ทดสอบความพร้อมของการจัดการเรียนรู้ ปรับปรุง/แก้ไข ปัญหาที่พบ

กำหนดการรับอาหารเสริม(นม) และเอกสารประกอบการเรียน

ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครอง ทางโรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส กำหนดการรับอาหารเสริม (นม) และเอกสารประกอบการเรียน ขอให้ผู้ปกครองมาในวันและเวลา ตามระดับชั้นเรียนของบุตรหลานของท่าน แผนผังการมารับอาหารเสริม (นม)

ประกาศหยุดเรียน

จากมติที่ประชุมเรื่องแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง โดยรองผู้ว่า กทม. พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงศ์ เป็นประธาน มีมติให้สั่งหยุดเรียน 2 วัน (วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2563) ขอให้คุณครูและบุคลากรแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ

ประกาศรับสมัครนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ชั้นอนุบาล 1 – รับเด็กเกิดตั้งแต่  1  มกราคม 2560 ถึง 16 พฤษภาคม  2561 ***พร้อมประวัติการฉีดวัคซีน*** ชั้นอนุบาล 2 – รับเด็กเกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   – รับเด็กเกิดตั้งแต่ 1  มกราคม  2558 ถึง 16 พฤษภาคม  2559 **** เอกสารที่ต้องนำมาสมัคร ****  (นักเรียนชั้นอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ 1) สำเนาใบสูติบัตรของนักเรียน สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา,มารดา สำเนาบัตรประชาชนบิดา,มารดา ของเด็ก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 -6  ****  เอกสารที่ต้องนำมาสมัคร **** (นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6) เอกสารผลการเรียนทางโรงเรียนเดิม สำเนาใบสูติบัตรของนักเรียน สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน สำเนาบัตรประชาชนบิดา,มารดา ***รับสมัครทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ***เอกสารการสมัครทุกชนิด ถ่ายเอกสารอย่างละ …

ประกาศรับสมัครนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 Read More »