ประกาศ

รับอาหารเสริม (นม) ครั้งที่ 2

ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส เรื่อง การรับนม(กล่อง)และเอกสารประกอบการเรียน ครั้งที่ 2

ประกาศหยุดเรียนชั่วคราว

ประกาศโรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส สำนักงานเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ทางโรงเรียนจึงขอแจ้งหยุดเรียนตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 63 – วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 64 ตามนโยบายของสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

กำหนดการรับอาหารเสริม(นม) และเอกสารประกอบการเรียน ครั้งที่ 2

ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครอง ทางโรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส กำหนดการรับอาหารเสริม (นม) และเอกสารประกอบการเรียน ครั้งที่ 2 ขอให้ผู้ปกครองมาในวันและเวลา ตามระดับชั้นเรียนของบุตรหลานของท่าน

แนะนำช่องทางการเรียนออนไลน์

ช่องทางการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส สำนักงานเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ดำเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดย เตรียมความพร้อม ระยะที่ 1 ทำความเข้าใจ และสำรวจความพร้อมของผู้ปกครอง นักเรียน และครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เตรียมความพร้อม ระยะที่ 2 ทดสอบความพร้อมของการจัดการเรียนรู้ ปรับปรุง/แก้ไข ปัญหาที่พบ

กำหนดการรับอาหารเสริม(นม) และเอกสารประกอบการเรียน

ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครอง ทางโรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส กำหนดการรับอาหารเสริม (นม) และเอกสารประกอบการเรียน ขอให้ผู้ปกครองมาในวันและเวลา ตามระดับชั้นเรียนของบุตรหลานของท่าน แผนผังการมารับอาหารเสริม (นม)

ประกาศหยุดเรียน

จากมติที่ประชุมเรื่องแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง โดยรองผู้ว่า กทม. พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงศ์ เป็นประธาน มีมติให้สั่งหยุดเรียน 2 วัน (วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2563) ขอให้คุณครูและบุคลากรแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ