พิธีเข้าประจาหมู่ยุวกาชาด

📣📣📣15 ก.ย. 65 โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส ได้จัดกิจกรรม พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2565
🌟พิธีเข้าประจาหมู่ยุวกาชาด เป็นพิธีการที่สร้างความภาคภูมิใจ ให้แก่สมาชิกยุวกาชาด อันจะทำให้ สมาชิกยุวกาชาดเกิดแรงศรัทธา ที่จะบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ตาม คาปฏิญาณตนของยุวกาชาด
ในกิจกรรมมีการมอบเข็มยุวกาชาดให้กับสมาชิกใหม่และการแสดงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5