อนุบาลโรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส

หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส

โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส สำนักงานเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร จัดการศึกษาในระดับปฐมวัย โดยใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และจัดประสบการณ์ กิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น จัดให้มีการอบรมเลี้ยงดู เพิ่มพูนประสบการณ์ ส่งเสริมพัฒนาการที่ดีรอบด้านทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพื่อให้เกิดทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สามารถเรียนรู้อย่างสอดคล้องกับหลักการพัฒนาศักยภาพของแต่ละบุคคลและความต้องการจำเป็นพิเศษ สร้างคุณลักษณะให้เด็กปฐมวัยมีอุปนิสัยใฝ่ดี มีคุณธรรม มีวินัย ใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถซึมซับสุนทรียะและวัฒนธรรมที่หลากหลายได้ บ่มเพาะเจตคติของเด็กปฐมวัยให้เคารพคุณค่าของบุคคลอื่น มีจิตวิญญาณของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเสมอภาค และมีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก

ปรัชญาการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส

การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส เป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่ 4- 6 ปี บนพื้นฐานของการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงโดยผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ของเด็กแต่ละคนตามศักยภาพ ด้วยความรัก และการดูแลเอาใจใส่ โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สร้างนิสัย รักการอ่าน รักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ความเป็นไทย สามารถคิด ทำและแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย

พัฒนาการด้านร่างกาย

ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย และสุขนิสัยที่ดี กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว และประสานสัมพันธ์กัน

พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ

มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม

พัฒนาการด้านสังคม

มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

พัฒนาการด้านสติปัญญา

ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย