สื่อการเรียนรู้ออนไลน์

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

ช่องรายการสำหรับศึกษาออนไลน์

ให้นักเรียนคลิกเลือกชั้นเรียนของตนเองและเลือกวิชาเรียนตามตารางเรียนหรือตามความเหมาะสม
ให้ผู้ปกครองคอยแนะนำเพื่อให้การศึกษาแบบออนไลน์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น