รับอาหารเสริม (นม) ครั้งที่ 2

ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส เรื่อง การรับนม(กล่อง)และเอกสารประกอบการเรียน ครั้งที่ 2