ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนวัดบางโพอมาวาส

โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส สำนักงานเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๑ ถนนประชาราษฎร์สาย ๑ มีเนื้อที่ทั้งสิ้น ๑ ไร่ ๒๔๔ ตารางวา เดิมเป็นโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ชื่อโรงเรียนประชาบาลวัดบางโพโอมาวาส เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๔๗๕ โดยมีครู ๓ คน มีขุนลิบวุฒิ เป็นครูใหญ่คนแรก มีนักเรียนชาย –หญิง รวม ๑๖๑ คน ต่อมาในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๐๘ ได้โอนเป็นโรงเรียนเทศบาลวัดบางโพโอมาวาส สังกัดกระทรวงมหาดไทยและเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส สังกัดกรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย ตามลำดับ

สภาพอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส ประกอบด้วย อาคารเรียน จำนวน ๓ หลัง เป็นอาคารแบบ สนศ. ๘๕๐ และ สนศ. ๘๐๐ มีอาคารประกอบใช้เป็นโรงประกอบอาหารจำนวน ๑ หลัง และบ้านพักภารโรง จำนวน ๓ หลัง

สภาพชุมชนโดยรอบโรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมจากไม้ ผู้ปกครองนักเรียนโดยส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพรับจ้างในโรงงานเหล่านี้ โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากชุมชน ผู้ปกครอง และผู้ประกอบการในด้านต่าง ๆ เป็นอย่างดี

ที่มา : โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส สำนักงานเขตบางซื่่อ กทม.