ข้อมูลโรงเรียน

ข้อมูลโรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส

วิสัยทัศน์สถานศึกษา (Vision)
โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างเสริมระเบียบวินัย รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสุขภาพ พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ปรัชญาโรงเรียน (School Philosophy)
ผู้เรียนรู้ คือ ผู้เจริญ

พันธกิจของโรงเรียน (mission)
๑. พัฒนาผู้เรียนให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีความเป็นไทย และมุ่งมั่นสู่ความเป็นสากล มีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
๒. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
๓. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต รักการออกกำลังกาย ห่างไกลจากยาเสพติด
๔. สร้างความตระหนักให้ชุมชนเห็นความสำคัญ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา

เป้าประสงค์
๑. ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
๒. ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่กำหนด
๓. ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี
๔. ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ข้อมูลด้านกายภาพโรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส

๑. สถานที่ตั้ง
เลขที่ ๑๐๑ ถนนประชาราษฎร์สาย ๑ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑๐๘๐๐

๒. เครื่องหมายประจำโรงเรียน

 • สีประจำโรงเรียน
  เหลือง – แดง
 • คติพจน์
  เรียนดี วินัยเด่น เน้นคุณธรรม
 • ปรัชญา
  ผู้เรียนรู้ คือ ผู้เจริญ
 • เพลงประจำโรงเรียน
  เพลงมาร์ชบางโพ
  ถิ่นนี้ มีนามระบือ โรงเรียนชื่อวัดบางโพโอมาวาส
  วิชาการ ของเราเก่งกาจ เชิดชูชาติ ศาสนา กษัตริย์ไทย
  แข่งขัน ในการกีฬา เราชิงคว้าถ้วยทองไม่รองใคร
  บำเพ็ญตนผลงานยิ่งใหญ่ ระเบียบวินัยให้ประจักษ์สามัคคี
  ลมเย็นพัดโชยฉ่ำ ระลอกน้ำเจ้าพระยาสง่าศรี
  ไม้สวนมากมวลชวนชี้ เห็นมาลีสีตระการสำราญหทัย
  สุขนี้มีเราประคอง ดั่งพี่น้องสัมพันธ์มั่นดวงใจ
  คุณความดีที่เราฝันใฝ่ รักษาไว้ให้เลื่องชื่อ คือบางโพ
 • ต้นไม้ประจำโรงเรียน
  ต้นโพธิ์
 • ชื่อย่อโรงเรียน

  บซ. บพ.