ข้อมูลโรงเรียน

ข้อมูลโรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส

วิสัยทัศน์สถานศึกษา (Vision)
ภายในปีการศึกษา 2570 โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส เป็นโรงเรียนคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และสมรรถนะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ปรัชญาโรงเรียน (School Philosophy)
ผู้เรียนรู้ คือ ผู้เจริญ

พันธกิจของโรงเรียน (mission)

 1. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการในโรงเรียน
 2. ส่งเสริมคุณภาพของผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา
 3. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครูอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
 4. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
 5. เพิ่มพูนสมรรถนะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

เป้าประสงค์

 1. ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
 2. สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ
 3. ครูจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
 4. ผู้เรียน ครูและบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม
 5. ผู้เรียนมีสมรรถนะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ยุทธศาสตร์

 1. ส่งเสริมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
 2. พัฒนาสถานศึกษาให้มีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ
 3. ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
 4. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครูและบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม
 5. เสริมสร้างผู้เรียนให้มีสมรรถนะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ข้อมูลด้านกายภาพโรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส

๑. สถานที่ตั้ง
เลขที่ ๑๐๑ ถนนประชาราษฎร์สาย ๑ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑๐๘๐๐

๒. เครื่องหมายประจำโรงเรียน

 • สีประจำโรงเรียน
  เหลือง – แดง
 • คติพจน์
  เรียนดี วินัยเด่น เน้นคุณธรรม
 • ปรัชญา
  ผู้เรียนรู้ คือ ผู้เจริญ
 • เพลงประจำโรงเรียน
  เพลงมาร์ชบางโพ
  ถิ่นนี้ มีนามระบือ โรงเรียนชื่อวัดบางโพโอมาวาส
  วิชาการ ของเราเก่งกาจ เชิดชูชาติ ศาสนา กษัตริย์ไทย
  แข่งขัน ในการกีฬา เราชิงคว้าถ้วยทองไม่รองใคร
  บำเพ็ญตนผลงานยิ่งใหญ่ ระเบียบวินัยให้ประจักษ์สามัคคี
  ลมเย็นพัดโชยฉ่ำ ระลอกน้ำเจ้าพระยาสง่าศรี
  ไม้สวนมากมวลชวนชี้ เห็นมาลีสีตระการสำราญหทัย
  สุขนี้มีเราประคอง ดั่งพี่น้องสัมพันธ์มั่นดวงใจ
  คุณความดีที่เราฝันใฝ่ รักษาไว้ให้เลื่องชื่อ คือบางโพ
 • ต้นไม้ประจำโรงเรียน
  ต้นนนทรี
 • ชื่อย่อโรงเรียน

  บซ. บพ.