รับสมัครนักเรียน รูปแบบออนไลน์ 2564

ชั้นอนุบาล 1 – รับเด็กเกิดตั้งแต่  1  มกราคม 2559 ถึง 16 พฤษภาคม  2560
ชั้นอนุบาล 2 – รับเด็กเกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   – รับเด็กเกิดตั้งแต่ 1  มกราคม  2557 ถึง 16 พฤษภาคม  2558

**** เอกสารที่ต้องนำมาสมัคร ****  (นักเรียนชั้นอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ 1)

  • สำเนาใบสูติบัตรเด็ก
  • สำเนาทะเบียนบ้านเด็ก
  • สำเนาบัตรประชาชนบิดา,มารดา ของเด็ก
  • สำเนาทะเบียนบ้านบิดา,มารดา ของเด็ก

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 -6 

****  เอกสารที่ต้องนำมาสมัคร **** (นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6)

  • เอกสารผลการเรียนทางโรงเรียนเดิม
  • สำเนาใบสูติบัตรเด็ก,สำเนาบัตรประชาชนเด็ก
  • สำเนาทะเบียนบ้านเด็ก
  • สำเนาบัตรประชาชนบิดา,มารดา ของเด็ก

*หมายเหตุ : ผู้ที่มีความประสงค์สมัครเรียนทางออนไลน์ สามารถส่งเอกสารที่โรงเรียนในวันเปิดภาคเรียน หรือตามวันที่ทางโรงเรียนนัดหมาย
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 025850627

สมัครเรียน คลิกที่รูป