ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนวัดบางโพอมาวาส

โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส สำนักงานเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๑ ถนนประชาราษฎร์สาย ๑ มีเนื้อที่ทั้งสิ้น ๑ ไร่ ๒๔๔ ตารางวา เดิมเป็นโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ชื่อโรงเรียนประชาบาลวัดบางโพโอมาวาส เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๔๗๕ โดยมีครู ๓ คน มีขุนลิบวุฒิ เป็นครูใหญ่คนแรก มีนักเรียนชาย –หญิง รวม ๑๖๑ คน ต่อมาในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๐๘ ได้โอนเป็นโรงเรียนเทศบาลวัดบางโพโอมาวาส สังกัดกระทรวงมหาดไทยและเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส สังกัดกรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย ตามลำดับ

สภาพอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส มีความชำรุดหลายส่วน ซึ่งประกอบด้วย อาคารเรียน จำนวน ๓ หลัง เป็นอาคารแบบ สนศ. ๘๕๐ และ สนศ. ๘๐๐ มีอาคารประกอบใช้เป็นโรงประกอบอาหารจำนวน ๑ หลัง และบ้านพักภารโรง จำนวน ๔ หลัง นอกจากนี้ยังจัดสร้างหลังคาของลานอเนกประสงค์

สภาพชุมชนโดยรอบโรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมจากไม้ ผู้ปกครองนักเรียนโดยส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพรับจ้างในโรงงานเหล่านี้ รายได้เฉลี่ยอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย แต่โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส ก็ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากชุมชน ผู้ปกครอง และผู้ประกอบการในด้านต่าง ๆ เป็นอย่างดี

ปัจจุบัน โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีนักเรียนจำนวน ๗๒๒ คน (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖) เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีห้องเรียน ๒๔ ห้อง ห้องพิเศษ ๑๐ ห้อง มีข้าราชการครู ๓๕ อัตรา พี่เลี้ยงเด็ก ๘ อัตรา เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ อัตรา พนักงานทั่วไป ๑ อัตรา และพนักงานสถานที่ ๓ อัตรา

ที่มา : โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส สำนักงานเขตบางซื่่อ กทม.